In English

Mahdollisuus vaikuttaa ja kehittyä

Henkilöstömme sisäinen yrittäjyys, yhdessä oivaltaminen ja aktiivisuus tukevat konsernimme osaamisen kehittymistä, kannattavaa kasvua sekä strategiamme toteutumista. Yrityksessämme jokaisella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä.

Osaamisen kehittäminen on konsernissamme strategialähtöistä tulevaisuuden tarpeet ennakoivaa toimintaa. Yrityksemme kehittyessä, tuotannon modernisoituessa ja automaation lisääntyessä osaamista kehitetään 70 prosenttia työssä oppimisen kautta, 20 prosenttia toisilta oppimisen kautta ja 10 prosenttia katetaan perinteisellä koulutuksella. Päävastuu osaamisen kehittämisestä on aina yksilöllä itsellään. Osaamisen kehittämistä tuetaan sisäisten räätälöityjen koulutusten, ammattitutkintojen, yritysverkostojen yhteiskoulutusten sekä sisäisen työnkierron avulla. Sisäistä työnkiertoa tuetaan rekrytoimalla ensisijaisesti yhtiön sisältä ennen työpaikkojen ilmoittamista yrityksen ulkopuolelle.

Yksi osaamisen kehittämisen keskeisistä työkaluista on globaali Hakkapeliitta eAcademy -verkkoportaali, jonka palveluja voivat käyttää oman henkilöstön lisäksi myös jälleenmyyjät ja yhteistyökumppanit. Hakkapeliitta eAcademyn sisältöjä kehitetään jatkuvasti; tällä hetkellä tarjonta sisältää yli 40 kurssia parhaimmillaan 17 eri kielellä, aina strategiasta tuotekoulutuksiin.

Vuonna 2013 keskityttiin kouluttamaan kattavasti tuotannon ja kunnossapidon esimiehiä sekä Venäjällä että Nokialla. Lisäksi Nokiantoimipaikassa saatiin päätökseen kaksi vuotta kestänyt kunnossapitohenkilöstön lisäkoulutuskokonaisuus.

Hyvinvointia kehitetään laaja-alaisesti

Henkilöstömme hyvinvointi ja tasa-arvoinen kohtelu ovat toimintamme kannalta elintärkeitä asioita, joiden kehittämisellä onkin pitkät perinteet. Vuosikymmenten ajan olemme mitanneet henkilöstömme hyvinvointia vuosittaisella työhyvinvointitutkimuksella. Vuoden 2013 syksyllä näki päivänvalonsa uusi Drive!-henkilöstötutkimus, jonka tavoitteena on toimia aiempaa tutkimusta tehokkaammin organisaatiomme kehittämistyökaluna sekä tuoda esille konkreettisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita työyhteisön toiminnassa. Tutkimuskonseptin ytimessä on engagement eli omistautuneisuus, joka kertoo, kuinka myönteisesti henkilöstö suhtautuu omaan työhönsä, organisaatioon ja sen edustamiin arvoihin sekä kuinka valmis se on tarvittaessa tekemään ylimääräisiäkin ponnistuksia organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäarvoa tuo mahdollisuus käyttää ulkoista vertailuaineistoa tulosten tulkinnassa, jolloin eri maiden kulttuurivaikutukset voidaan huomioida yksiköiden välisissä vertailuissa. Joka toinen vuosi toteutettava henkilöstötutkimus antaa enemmän aikaa yksiköiden toimenpiteiden tehokkaalle toteuttamiselle ja seuraamiselle.

Kokonaisuudessaan henkilöstön hyvinvointia tarkastellaan laajaalaisesti yksilön, työyhteisön, työympäristön ja osaamisen kannalta. Henkilöstön fyysistä hyvinvointia tuetaan mm. erilaisten liikunta-aktiviteettien ja -tapahtumien sekä monipuolisen kerhotoiminnan avulla. Työterveyshuollon kanssa tehdään yhteistyötä työkyvyn ja terveyden edistämiseksi sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi. Henkistä jaksamista edistävät yksilö- ja ryhmätyönohjaukset, koulutukset, erilaiset työaikajärjestelyt sekä henkilöstötapahtumat.

Kekseliäisyystoiminnan avulla luomme henkilöstöllemme mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhön ja työympäristöön sekä tuemme johtamista ja esimiestyötä. Kekseliäisyystoiminnan tarkoituksena on saada henkilöstö osallistumaan aktiivisesti yhtiömme toimintaan ja oman työnsä kehittämiseen sekä samalla mahdollistaa henkilöstön ideapotentiaalin hyödyntäminen laajamittaisesti. Osallistuva henkilöstö voi paremmin, jolloin syntyy hyviä tuloksia niin yksilölle itselleen kuin myös yhtiöllemme.