In English

Konsernin tase, IFRS


milj. euroa

31.12.

Viite

2013

2012

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

(12)(13)

683,8

692,5

Liikearvo

(2)(14)

69,9

67,9

Muut aineettomat hyödykkeet

(14)

24,7

26,4

Osuudet osakkuusyrityksissä

(16)

0,1

0,1

Myytävissä olevat rahoitusvarat

(16)

0,3

0,3

Muut saamiset

(15)(17)

11,3

18,2

Laskennalliset verosaamiset

(18)

8,8

5,4

798,8

810,8

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus

(19)

322,1

314,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

(20)(29)

503,5

451,4

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

13,8

12,3

Rahavarat

(21)

424,6

430,3

1 264,1

1 208,9

Varat yhteensä

(1)

2 062,9

2 019,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

(22)(23)

Osakepääoma

25,4

25,4

Ylikurssirahasto

181,4

181,4

Muuntoerot

-128,5

-61,0

Arvonmuutosrahasto

-0,7

-1,5

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

97,1

79,3

Kertyneet voittovarat

1 217,9

1 213,2

1 392,5

1 436,8

Määräysvallattomien omistajien osuus

0,2

0,3

Oma pääoma yhteensä

1 392,8

1 437,2

Velat

Pitkäaikaiset velat

(24)

Laskennalliset verovelat

(18)

36,1

34,9

Varaukset

(25)

0,1

0,1

Korolliset rahoitusvelat

(26)(27)(29)

185,8

323,1

Muut velat

3,5

3,5

225,4

361,7

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat

(28)

255,2

161,3

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

4,0

13,2

Varaukset

(25)

3,1

4,3

Korolliset rahoitusvelat

(26)(27)(29)

182,4

42,0

444,7

220,8

Velat yhteensä

(1)

670,1

582,5

Oma pääoma ja velat yhteensä

2 062,9

2 019,6